Müjdelenen evlat -2

Peygamberlerin isimlerinin farklı olması, inanılan şeylerin aynı olmasına engel değildir. Ama Allah peygamberlerinin Yahudi ve Hıristiyan olmadığını vahiy ile bize bildirmiştir. İlahi buyruk bize şöyle sesleniyor: De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Ali İmran 3/64)

İshak (a.s)’ın özellikleri

Kur’an-ı Kerim’in, İshak (a.s) hakkında bize bildirdiği özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: O seçkin bir aileden gelmiş ve zamanının diğer insanlarına tercih edilerek seçilmiştir. “Şüphesiz yüce Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini zamanlarındaki diğer insanlara tercih edip seçmiştir.” (Al-i İmran 3/33)

O salihlerdendir. İshak’ın seçilen salih kimselerden olduğunu şu ayetten anlıyoruz: “İbrahim’e İshak’ı lutfettik, ayrıca da Yakup’u bağışladık. Her birini salihlerden kıldık.” (Enbiya 21/72)

İnsanlara önder kılındığı bildirilmiştir. O tevhid peygamberi olarak insanları Allah’a çağırmak, hak ve hakikati anlatmak ve dosdoğru yolun lideri olmak gibi bir özellikle görevlendirilmiştir. “Biz onları(İbrahim, İshak, Yakup) emrimizle insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekat vermeyi emrettik. Onlar yalnız bize kulluk ediyorlardı.” (Enbiya 21/73)

Kuvvet ve basiret sahibi, halis ve seçkin kılınmıştır. Allah Teâlâ babayı, oğlu ve torunu seçmiştir. “(Ey habibim!) İbrahim’i, İshak’ı ve Yakup’u da hatırla ki, onlar kuvvet ve basiret sahibi insanlardı. Biz onları ahiret yurdunu hatırlama konusunda halis ve seçkin insanlar haline getirdik. Onlar bizim yanımızda elbet seçkin ve hayırlı insanlardı.”  (Sa’d 38/45-47)

Hidayete erdirildiği bildirilmiştir: “Biz ona (İbrahim’e) İshak ve Yakup’u bağışladık; hepsini de doğru yola ilettik.” (En’am 6/84). “İşte biz iyilik eden ve işini güzel yapanları böyle mükâfatlandırırız.” (En’am 6/84).

Kendisine peygamberliğin verildiği ise şöyle açıklanır: “Biz Nuh’a. Nuh’tan sonraki peygamberlere, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a… Vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.” (Nisa 4/163) “Biz ona (İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükâfatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.” (Ankebut 29/27)

Doğumu müjdelenen birisi olduğu (Hud 11/71; Saffat 37/112) ilahi bir bağış olduğu (En’am 6/84; İbrahim 14/39; Meryem 19/49), çok bilgin bir kişi olacağı bildirilmiştir.(Zariyat 51/28)

Bereket verildiği: “Biz İbrahim’e salihlerden biri ve bir peygamber olmak üzere İshak’ı müjdeledik. Kurban edilen oğula da (İsmail), İshak’a da bereket ve mübareklik verdik. Her ikisinin soyundan da iyilik yapanı ve açıkça nefsine zulmedeni bulunacaktır.” (Saffat 37/112-113)

İshak (a.s)’ın daveti Filistin bölgesinde devam etmiş, o tevhidi anlatmış, insanlara örnek ve lider olmuş, onlara namazı ve zekâtı emretmiştir. Fakat Kuran-ı Kerim onun bu daveti esnasında nelerle karşılaştığından bahsetmez.

Hz. İshak bir ara Mekke’ye gelmiş abisi İsmail (a.s) ile birlikte hac etmiştir. (Tecrid Tercemesi C6,S21) 180 yaşları civarında Filistin’de vefat etmiş ve bugünkü el-Halil kentinde defnedilmiştir. (İbn-i Esir C1,S121)       

Allah bu aileye rahmet eylesin.

YORUM EKLE