Müzik indir

26 Eylül 2020 Cumartesi

Veri Paylaşımı ve Gizlilik

20 Ekim 2016, 14:43

 Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu kişilere ait verilen korunması ve paylaşılması konularında son derece hassas bir tutum izlemekte ve gerçek ya da tüzel kişilerin mahremi sayılan bilgileri özenle korumaktadır.
Bu doğrultuda hazırlanan mevzuatlarla yasal dayanaklar da oluşturulmuş ve hiçbir şaibeye ve özensizliğe yer vermeden yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
Ticari Sır Niteliğindeki Veriler: Bir ticari işletme veya şirketin kendisine veya muvafakati çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere verilme durumları hariç olmak üzere; bir ticari işletme veya şirketin herkes tarafından bilinmeyen ve elde edilmeyen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere veya Kamuya açıklanması halinde ilgili ticari işletme veya şirketin zarar görme ihtimali bulunan ve ticari işletme veya şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için ticari önem atfettikleri her türlü bilgi ve belgeyi korumaktadır.
Kişisel ve Ticari Sır Niteliğindeki Verilerin Paylaşılması: Kurumca işlenen kişisel verilen ile ticari sır niteliğinde olan veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakati olmadan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmayacaktır.
Kişisel ve Ticari Sır Niteliğindeki Verilerin Gerçek Ve Tüzel Kişilerle Paylaşılması: Sigortalıların, sosyal güvenlik sicil numarası, kimlik numarası, öğrenim, adres bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, işveren, işyeri, vergi dairesi, esnaf sanatkar sicil memurluğu, ziraat odası, tarım il/ilçe müdürlüğü, şirket bilgileri, sigortalının ve hak sahiplerinin emeklilik bilgileri, tahsis numaraları ile gelir aylık durumları, bunlardan yapılan kesintiler, işverenlerin işyeri sicil numaraları, toplam sigortalı bilgileri ile tahakkuk bilgileri, çalıştırdığı sigortalılar ve bunlara ait prime esas kazanç, eksik gün ve işten çıkış nedenleri, unvanı, adresi, borç durumu ve benzeri bilgiler veri kapsamında değerlendirilecektir.
Bir ticari işletme veya şirketin herkes tarafından bilinmeyen ve elde edilmeyen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması halinde ilgili ticari işletme veya şirketin zarar görme ihtimali bulunan ve ticari işletme veya şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için ticari önem atfettikleri her türlü bilgi ve belge ticari sır niteliğindeki veri kapsamında değerlendirilecektir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkez Merkezlerinde faaliyet gösteren Halkla ilişkiler Servisleri ve diğer ilgili servislere veri sahibi tarafından yapılan bilgi ve belge verilmesine ilişkin talepler, istenilen bilgi veya belgenin veri sahibine ait olması durumunda cari usullere göre İl Müdürlükleri ve Merkez Müdürlüklerince talepleri karşılanacaktır.
İstenilen verinin talep sahibine ait olmaması durumunda kişi ya da işveren adına vesayet/vekalet ile yetkilendirilenler tarafından mahkeme kararı ve/ veya usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin ibraz edilmesi istenecek, ibraz edilmemesi durumunda kişiye ait veriler hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.
Kişisel ve Ticari Sır Niteliğindeki Verilerin Kamu İdareleriyle Paylaşılması: Kişisel veri ile ticari sır niteliğindeki verilerin Kamu İdareleriyle paylaşımında noter onaylı muvafakat şartı aranmamakla birlikte, söz konusu verilerin kamu idareleriyle paylaşılabilmesi için; öncelikle veri paylaşımı talebinde bulunan Kamu İdaresinin, 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) , ( II), (III), ve  ( IV) sayılı cetvellerde yer alması ve kamu idaresinin ilgili kanununda belirtilen görevleri yapabilmesi için söz konusu verilere ihtiyaç duyması şartına bağlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun eki cetvellerde yer almakla birlikte ihtiyaç duyulan veriye esas olan kanuni dayanağının belirtilmediği haller ile kamu idaresi niteliğinde olmakla beraber anılan kanun eki cetvellerde sayılmayan kamu idarelerinin talepleri, gerekçesi açıklanmak suretiyle red edilecektir.
Kamu idarelerince talep edilen sürekli ve kişisel nitelikteki veriler, ilgili kamu idaresiyle yapılacak olan protokol kapsamında paylaşılacağından, bu yöndeki talepler konusuna göre ilgili Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Avukatlık Kanunu Kapsamında Bilgi/ Belge Verilmesi:
1136 sayılı Avukatlık kanununun 2’nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda olduğu, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumların avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelenmesine sunmakla yükümlü olduğu, bu belgelerden örnek almasının vekaletname ibrazına bağlı bulunduğu, buna göre Avukatlık Kanununa ve Bilgi Edinme Kanunun getirdiği düzenlemeler göz önüne alınarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerince işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Usulüne uygun yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Talep edilen belgenin tahsis talep dilekçeleri ve ekinde alınan belgeler, gelir/aylık bağlama karar örnekleri, toptan ödeme karar örnekleri, sigortalı hak sahipleri üçüncü kişi ve kuruluşlara muhatap olan kurum yazıları maluliyet ve sürekli iş göremezlik derece tespitlerinin yapılabilmesi için, Kurumumuz sevkiyle düzenlenen sağlık kurulu raporları olması halinde mevzuata uygun şekilde başvuru sahibi veya kanuni temsilcisine verilebilecektir.
Şikayet ve ihbar dilekçeleri, Kurum Sağlık Kurulu ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararları paylaşılmayacaktır.
Diğer Husular: Kişisel verilerin korunması amacıyla Kurumumuz “sgk.gov.tr” adresi “E-Hizmetler” linki üzerinden verilmekte olan; “ Tescil Kaydı Tespiti” , “Emekli Aylık Bilgisi”, Emekli Aylık Kesinti”, “Hizmet Bilgisi”,“İşgöremezlik Ödeme”, “Provizyon Sorgulama”, “GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama”, “İsteğe Bağlı 4C Bilgileri”, “SGDP Tescil Kaydı Sorgulama” işlemleri www.turkiye.gov.tr adresinden verilmeye başlanmıştır.
Bu nedenle, belirtilen sorgulara ilişkin belge verilmesi talebiyle halkla ilişkiler servisine müracaat eden vatandaşlarımız, söz konusu belgelere sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeksizin e-devlet şifresi temin etmek suretiyle www.türkiye.gov.tr adresinden ulaşabileceklerdir. Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV