Sayıştay, kalkınma ajanslarının 2018 Yılı Genel Denetim Raporu’nu açıkladı CİDDİ VE YAPISAL SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Ülkemizde bölgesel kalkınma hedefi için kurulan ve aralarında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da (KUZKA) olduğu 26 kalkınma ajansına yönelik Sayıştay, 2018 Yılı Genel Denetim Raporu’nu açıkladı.

 Sayıştay, kalkınma ajanslarının 2018 Yılı Genel Denetim Raporu’nu açıkladı CİDDİ VE YAPISAL SORUNLAR TESPİT EDİLDİ
banner72

 

Ülkemizde bölgesel kalkınma hedefi için kurulan ve aralarında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da (KUZKA) olduğu 26 kalkınma ajansına yönelik Sayıştay, 2018 Yılı Genel Denetim Raporu’nu açıkladı.

Sayıştay raporunun ‘tespit ve değerlendirmeler’ bölümünde, “Kalkınma ajansları tarafından hazırlanan ve bölgesel kalkınma açısından önemli olan bölge planları etkin şekilde uygulanamamakta, planlar genel anlamda üst ölçekli birer niyet dokümanı olarak kalmakta ve işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. Ulusal kalkınma hedefinin gerçekleşmesinin temel aracı olan bölgesel kalkınma politikalarının hayata geçirilmesi, ulusal kalkınma plan hedefleri ile uyumlu bölge planlarının varlığını gerektirmektedir” denildi.

“CİDDİ VE YAPISAL SORUNLAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurulduğu belirtilen raporda, “Kalkınma ajanslarının hazırlayacakları bölge planları, ulusal ve yerel kaynakların birbiriyle uyumlu şekilde hedeflere odaklanması, bunların birbirini tamamlaması bölge planlamasının etkin şekilde uygulanabilir olması açısından önemlidir. Kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen 5449 sayılı kanun ise, kalkınma ajanslarının faaliyetlerini önemli ölçüde bölge planlarına dayandırmaktadır. Bu kapsamda kalkınma ajansları, görevlerini bölge plan ve programlarına uygun olarak hazırlayacakları çalışma programları ve bütçeye göre yerine getirmektedir. Bölge planları yalnızca kalkınma ajanslarının faaliyetlerini belirleyen dokümanlar olmayıp, Düzey-2 bölge sınırları içerisindeki ilgili tüm kurum ve kuruluşları ilgilendiren politika ve strateji belgeleridir. Bu anlamda, ulusal hedeflerin bölgesel düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlayan ve ilgili tüm kuruluşlar için önemli bir belge olan bölge planlarının işlevselliği denetimimiz sırasında üzerinde önemle durulan husus olmuştur. Konuya ilişkin kalkınma ajansları nezdinde yapılan denetim çalışması sonucunda, ciddi ve yapısal sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bölge planlarının yapısal sorunları ve uygulanabilirliği konusundaki tespitlerimiz kalkınma ajanslarından alınan yazılı görüşlerle de teyit edilmiştir” denildi.

Sayıştay raporundan tespit edilen hususlar şu şekilde;

- Bölge planlarının etkin şekilde uygulanabilmesi açısından yeterli mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır.

-  Kalkınma planları 5 yıl süre ile hazırlanmasına rağmen, planın bölgesel düzeyde uygulama aracı olan ve plan hiyerarşisinde alt ölçekte bulunan bölge planları bu süreyle uyumsuz olarak 10 yıl için hazırlanmakta ve bu durum plan yapısında önemli sorunlara neden olmaktadır.

- Bölge planlarının hazırlanmasına ilişkin rehber niteliğinde bir düzenleme İlgili Bakanlık tarafından yürürlüğe sokulmamıştır.

- Bölge planı, bölge içi gelişmişlik farkı ve bölgesel kalkınmaya esas veriler, güncel ve ihtiyaca uygun olarak üretilememekte, bölgesel veri ihtiyacı tam olarak karşılanamamaktadır.

- Bölge planı kapsamında görev alması gereken kurum ve kuruluşlar kendi yönetsel sistemlerine göre hareket etmek zorunda olduklarından bölge planı kapsamında işlevsel olamamaktadır.

- Ajanslar bölge ve bölge planlaması konusunda yönetsel bir kademe ve kamu otoritesi olarak görülmemektedir.

- Bölge planları bölgedeki paydaşlar tarafından benimsenip sahiplenilmemektedir.

- Çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları bölge planını dikkate alarak hazırlanmamaktadır.

- Bölge planlarındaki hedeflerin bölgede faaliyet sürdüren kurumların stratejik planlarında yeterince yer almaması bölge planlarının uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.

- Bölge planlarında yer alan hedef ve stratejileri uygulamaya yönelik operasyonel nitelikli eylem planları bulunmamaktadır.

- Bölge planlarının etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak gerçekleştirilebilir ve bütüncül bir bütçe sistemi bulunmamaktadır.

- 26 kalkınma ajansı tarafından 2014 yılında uygulamaya konulan bölge planlarının hiçbirinde 2019 yılının ilk yarısı itibari ile revizyona gidilmediği gibi revizyon ihtiyacı olup olmadığına yönelik de herhangi bir çalışma da yapılmamıştır. Ajansların bir kısmı bu ihtiyaca vurgu yapmasına rağmen, planların revize edilmemesine gerekçe olarak resmi talep gelmemesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölge planlarının güncellenmesine dair bir yönlendirme ve çerçevenin ajanslara iletilmemesi gösterilmiştir. Oysa 2014 yılından bu yana başta bölgesel düzeydeki gelişmeler olmak üzere bölge planlarının revizesini gerektirecek çok sayıda gelişme yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi, 2014-2018 yıllarını kapsayan “Onuncu Kalkınma Planı”nın tamamlanması ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesidir.

- Ajanslar tarafından bölge planlarının izlemesi ve etki değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Ayrıca Sayıştay raporunda; “Bölge planlarının işlevlerini tam olarak yerine getirememe nedenleri olarak yukarıda sunulan hususların her birinin detayına 2017 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunda da yer verilmiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından bu boşluğu giderecek yeterli düzenlemeler uygulamaya geçirilememiştir” ifadeleri yer aldı.

Serkan Horuz

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 10:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER